Koncese a pojištění CK proti úpadku

Naše koncese

KonceseKoncesePojisteni

Pojištění CK proti úpadku

Cestovní kancelář ADDO TOURS s. r. o. má uzavřeno zákonné pojištění proti úpadku ve smyslu zákona č. 159 /1999 Sb. s pojišťovnou GENERALI

Podmínkou pro platnost koncese k provozování cestovní kanceláře (dle zákona o podnikání v cestovním ruchu č. 159/1999 Sb.) je uzavřená pojistná smlouva pro pojištění záruky cestovní kanceláře v důsledku jejího úpadku.

Doklad a podmínky pojištění vám předáme zároveň s potvrzenou cestovní smlouvou.

INFORMACE O POJIŠTĚNÍ:
Na základě výše uvedeného zákona se sjednává pojištění pro případ, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne oprávněné osobě dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu;
b) nevrátí oprávněné osobě zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil;
c) nevrátí oprávněné osobě rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně
poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.


POKYNY GENERALI POJIŠŤOVNY, a.s. PRO CESTUJÍCÍ (způsob oznámení pojistné události):  Asistenční linka Generali tel.: 844 188 188

Pokud Vám cestovní kancelář pojištěná u Generali Pojišťovna a.s. neposkytla v důsledku svého úpadku předem uhrazené služby, je potřeba podle pojistných podmínek vznést písemný nárok na pojistné plnění a doložit potřebné doklady nejpozději do 6 měsíců od vzniku pojistné události.
Pojistné plnění bude vypočteno po vyhodnocení všech nároků uplatněných ve výše uvedené lhůtě a následně poukázáno klientům CK.
Pro nahlášení pojistné události je nutné vyplnit škodní protokol.

Ke škodnímu protokolu je nezbytné přiložit následující doklady (originály či ověřené kopie):

  • cestovní smlouvu uzavřenou s CK
  • doklad o uhrazení zálohy a plné ceny zájezdu (příjmový doklad CK či jiný doklad o úhradě)
  • doklady o uhrazení případných dalších výdajů spojených s pojistnou událostí, za něž požadujete plnění (výdaje na nezbytné náhradní ubytování a stravování v zahraničí, výdaje na zpáteční cestu do ČR)

Kompletně vyplněný škodní protokol a všechny další doklady zašlete, prosím, obratem na adresu:

Europ Assistance s.r.o
Na Pankráci 127
140 00 Praha 4
Tel. 221 586 660
Fax: 221 586 100
Email: operations@europ-assistance.cz